คณะกรรมการประจำสาขาคณะกรรมการประจำสาขา


     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิสมัย โสพันธ์
     2. อาจารย์รัชศักดิ์ สารนอก  
     3. อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ
     4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ
     5. อาจารย์ณัฐิดา จันหอม