ประวัติสาขาวิชาประวัติสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม


            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) ในการก่อตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพัฒนาและเปิดสอนคณะต่าง ๆ และสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ามีประวัติการเปิดหลักสูตรตามลำดับดังนี้

            ปีพุทธศักราช 2541 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาไฟฟ้า
            ปีการศึกษา 2546  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
            ปีพุทธศักราช 2549 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขา  วิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
            ปีพุทธศักราช 2551 ปิดหลักสูตรปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
            ปีพุทธศักราช 2554 ปรับปรุงและใช้หลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
           ปีพุทธศักราช 2559 
ปรับปรุงและเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 แขนงวิชาคือ
                            1. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
                            2. แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
                            3. แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน