หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin iet
2018-03-27 11:30:56

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ 
การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ผศ. อธิสมัย โสพันธ์ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นำทีมนักศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ชั้นปีที่3 จัดโครงการบริการวิชาการ 
การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับชุมชนโดยรอบ และเพื่อพูนความรู้ ทักษะ 
และการคิดวิเคราะห์แก่นักศึกษา ณ โรงเรียนราชผาติการาม ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ 
และชุมชนอื่นโดยรอบ


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน


Download