หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

admin iet
2019-10-01 14:26:17

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)


วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงาน การวางแผนและนโยบายพลังงาน รวมถึงระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวสันต์ สินสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนควอลิตี้เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download