หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > น.ศ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สำรวจหน้างานเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี สมุทรสงคราม
น.ศ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สำรวจหน้างานเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี สมุทรสงคราม

admin iet
2019-10-01 13:49:41

น.ศ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สำรวจหน้างานเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี สมุทรสงคราม


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สำรวจหน้างานเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเสียงและการนำเสนอ เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี สมุทรสงคราม ภายใต้โครงการวิจัยของราชภัฏสวนสุนันทา โดยการนำของ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำDownload