หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

admin iet
2019-10-01 13:30:24

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและการปฏิบัติตนในระหว่างฝึกงาน ณ ห้อง 4711 อาคาร 47

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
Download