หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รุ่นรับเข้าปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รุ่นรับเข้าปีการศึกษา 2561

admin iet
2019-10-01 13:16:15

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รุ่นรับเข้าปีการศึกษา 2561


สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รุ่นรับเข้าปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์เพื่้อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้แนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 47
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.ดร.อธิสมัย โสพันธ์ : ภาพข่าว


Download