หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > ผศ.อธิสมัย โสพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม เรื่อง ประสิทธิภาพพลังงานในระบบแสงสว่าง
ผศ.อธิสมัย โสพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม เรื่อง ประสิทธิภาพพลังงานในระบบแสงสว่าง

admin iet
2018-03-27 11:37:24

ผศ.อธิสมัย โสพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม เรื่อง ประสิทธิภาพพลังงานในระบบแสงสว่าง


เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผศ.อธิสมัย โสพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชา จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม เรื่อง ประสิทธิภาพพลังงานในระบบแสงสว่าง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบแสงสว่าง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบ การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบแสงสว่าง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู - อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่สอนด้านไฟฟ้า พลังงาน และวิศวกรจากสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านพลังงาน


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม : ภาพข่าวDownload