หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า(บ้านโพธิ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า(บ้านโพธิ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin iet
2018-03-27 11:34:35

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า(บ้านโพธิ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า(บ้านโพธิ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาด้านไฟฟ้าและการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน