ติดต่อสวนสุนันทา

02-160-1435

02-160-1440

ที่ตั้งสวนสุนันทา

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300


Suan Sunandha Rajabhat University
Faculty of Industrial Technology
1 U-tongnok Dusit Bangkok 10300
Tel. 02-160-1435
Fax. 02-160-1440

แผนที่สวนสุนันทา

เบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ

 • สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
 • สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
 • อาคาร 32 (สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน)
 • อาคาร 32 (สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารงานบุคคล)
 • สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิต
 • หน่วยรักษาความปลอดภัย
 • ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้
 • หน่วยงานสมทบ (อื่นๆ)
 • โรงแรมสวนสุนันทา
 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา
 • ห้องประชุมส่วนกลาง
01. 2018