วันศุกร์, 03 มิถุนายน 2559 00:00

ศิษย์เก่า

◊ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน มีความสามารถและทำงานด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังตาราง

ชื่อ – สกุล

รุ่นที่จบ

สถานที่ทำงาน

งานที่รับผิดชอบ

 
 
1) นายวัชรศิลป์ กิจบำรุง 2548 เจ้าของห้างหุ้นส่วน จำกัด เอฟ. เอส. ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส นครปฐม จำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้า    
2) นายปัญญา ชาวกงจักร์ 2554 เจ้าของกิจการ บ.PCT Engineering 45 ติดตั้งระบบปรับอากาศ และรับเหมาก่อสร้าง  
3) นายจักรกฤษ นิลปะกะ 2553 Datapro Computer system Facilities Officer  
4) นายวสันต์ สำเนียงสูง 2554 บ. จีไอเอสกรุ๊ป วิศวกรโครงการ  
5) นาย เอกบดินทร์ ตรีรัตนนุกูล 2555 เจ้าของกิจการขายเหล็กใหม่-เก่า เจ้าของธุรกิจโลหะ  
6) นายปิยะพล วัฒนเกษมวงศ์ 2555 บ. จีไอเอสกรุ๊ป วิศวกรสนาม  
7) นายภควัต ศุภางค์จรัส 2555 คอม เทรดดิ้ง จำกัด  วิศวกรบริการด้านเทคนิค  
8) นายสถาพร ชัยยา 2555 บ. ทีทีซีแอล จำกัด วิศวกรสนาม  
9) นายโกวิท จงรักวิทย์ 2555 บ.อิเล็กทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด วิศวกรบริการด้านเทคนิค  
10) นายกานต์ อัครพัฒนไพบูลย์ 2557 SC ASSET Corporation PLC เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการลูกค้า   
11) นายอำนาจ สีทา 2554 สำนักราชเลขาธิการ ข้าราชการ  
12) จ่าอากาศเอกปริญญา อิ่มใจ 2554 รับราชการทหารอากาศ สังกัดกองบิน6 นายทหาร  

 

01. 2018