อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิสมัย  โสพันธ์

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Certificate :
Master of Science in Technical Education (Electrical Technology)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok


ตำแหน่งปัจจุบัน 
- หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สถานที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัำฏสวนสุนันทา ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2160-1435 โทรสาร 0-2160-1440
Email : athisamai.so@ssru.ac.th
Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/athisamai_so/
01. 2018